12 листови
Еднолистни
работни
настолни календари и пирамидки
макети за деца
макети средна сложност
Български забележителности - за напреднали
макети с европейска архитектура
Домашен театър
за нас 
издания 
клиенти 
заявки 
контакти 
проект "за българия" 
История
Камея днес
Екип
 
начало    |   e-mail    |   Търсене:   

началопроект "за българия"

18. На 31.03.2008 в конферентната зала на БТА се проведе заключителната пресконференция за приключването на проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. www.seemybulgaria.net


17. Започна работа най-модерният и единствен в страната 3D-принтер, доставен в изпълнение на проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Продукцията на принтера са триизмерни макети на всякакви обекти: архитектурни модели на сгради за конкурси и презентации, биометрични макети на части от човешкото тяло, възстановки на лица по компютърни изображения, медицински изследвания, зъбни протези, машиностроителни части, макети на скулптури, паметници, прототипи в автомобило- и самолетостроенето, създаването на макети на мебели, черна и бяла техника, релефни карти, паркове и други. Основното предимство е наличието на цветове, което улеснява възприемането на макета.


16. В изпълнение на проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции в "Камея Дизайн" ООД бяха назначени на работа 8 от младежите, завършили успешно обучението по проекта.


15. На 7, 8 и 9.01.2008 бяха проведени държавните изпити на бенефициентите за обучение по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции за придобиване на професия "Монтьор на компютърни системи" и специалност "Сътрудник малък и среден бизнес". Обучението продължи 6 месеца и се извърши от сертифицирана организация - БИЦ ИЗОТ, които са партньори по проекта.

 

   


14. Бяха доставени машините и оборудването по обявения търг за Доставка на оборудване и учебни материали по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции.


13. Беше сключен договор с "Т.Е.А.М." ООД. Фирмата беше избрана за изпълнител по обявения търг за Доставка на оборудване и учебни материали по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции, бе одобрен от МТСП.


12. Доклада във връзка с провеждането на тръжна процедура за Доставка на оборудване и учебни материали по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции, бе одобрен от МТСП. Предстои сключване на договора с избраната за изпълнител на доставката фирма "Т.Е.А.М" ООД.


11. Във връзка с провеждането на тръжна процедура за Доставка на оборудване и учебни материали по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции, на 30.08.2007 се проведе тръжна сесия по отваряне и оценка на предложените оферти. За изпълнител на доставката бе избрана фирма "Т.Е.А.М" ООД.


ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКИ

Програма ФАР на ЕС, Проект BG 2004 / 016 -711.11.01 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

 

 ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

по проект BG 2004 / 016 - 711.11.01-1.012

Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции”


Място на изпълнение: София, България

 1. Код на публикация

BG 2004 / 016 - 711.11.01-1.012/5

2. Процедура

Открита

3. Програма

Програма ФАР – Икономическо и социално сближаване

4. Финансиране

Финансов меморандум ФАР 2004, BG 2004/016–711.11.01. “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, Договор за безвъзмездна помощ BG 2004/016–711.11.01–1.12 “Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции”

5. Възложител

Камея Дизайн ООД

СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ДОГОВОРА

6. Описание на договора

“Камея Дизайн” ООД  възнамерява да възложи договор за доставка на оборудване и учебни помагала - Компютърни конфигурации; Сървър; Мрежово оборудване; Широкоформатен принтер; Цифрова фотокамера; Цифрова видеокамера; Цветен 3D принтер; Комплект книги и учебни помагала

7. Брой и наименования на лотовете

Тръжната процедура е разделена на 4 ЛОТ/ове (част/и) :

LOT 1 - Компютърни конфигурации 2 бр.; Сървър 1 бр.; Мрежово оборудване; Широкоформатен принтер 1 бр.;

LOT 2 - Цифрова фотокамера 1 бр.; Цифрова видеокамера 1 бр.;

LOT 3 - Цветен 3D принтер 1 бр.;

LOT 4 - Комплект книги и учебни помагала 26 бр.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

8. Допустимост и правила относно произхода

Участието е открито при равни условия за всички юридически лица, които могат да участват индивидуално или в обединение (консорциум) на кандидати, от държавите-членки и държавите и териториите на регионите, обхванати и/или посочени от Регламента или други специални правни инструменти, приложими към програмата, по която се финансира договора (вж. също т. 21 по-долу). Всички стоки и материали, доставени по този договор, трябва да са с произход от тези държави. Участието на физически лица се обуславя от специфичните инструменти, приложими към програмата, в рамките на която се финансира този договор.

9. Основания за изключване от участие

Кандидатите трябва да декларират, че по отношение на тях не са налице обстоятелствата, изброени в т. 2.3.3 от Практическото ръководство за договорни процедури, при външни дейности на Европейската Комисия.

10. Брой на предложенията

Кандидатите могат да представят само едно предложение  за един лот. Няма да се разглеждат предложения, отнасящи се за части от лотове. Всеки кандидат може да заяви във внесеното от него предложение, че предлага отстъпка в цената, ако предложението му бъде прието за повече от един лот. Кандидатите не могат да представят предложение за алтернативен вариант в допълнение към представеното от тях основно предложение за доставките, описани в тръжната документация.

    11. Гаранция за участие

Не се изисква гаранция за участие.

     12. Гаранция за изпълнение

Не се изисква гаранция за изпълнение.

13. Информационна среща и/или посещение на място

Не е планирана информационна среща

14. Валидност на предложенията

Подадените предложения са валидни са срок от 90 дни след изтичане на срока за подаване на предложения.

15. Срок на изпълнение

Оборудването трябва да бъде доставено в рамките на 45 дни от подписване на договора от последната страна.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ВЪЗЛАГАНЕ

16. Критерии за подбор

Следните критерии за подбор ще се прилагат към Участниците в търга. В случай на тръжни предложения, подавани от консорциум, тези критерии за подбор ще се прилагат към консорциума като цяло.

1/ Икономически и финансов капацитет на Участника в търга /на базата т. 3 от Формуляра за подаване на предложения за Договор за Доставки/:

- Фирмата или водещият партньор от консорциума  трябва да има среден годишен оборот за последните 3 години, за които финансовите години са приключени, превишаващ стойността на офертата за лота, за който участва. Ако кандидатът подава оферта за повече от един лот, стойността на средния годишен оборот за последните 3 год., за които финансовите години са приключили, трябва да превишава сбора от стойностите на офертите за съответните лотове, за които участва.

2/ Професионален капацитет на Участника в търга /на базата на т.4 и т.5 от Формуляра за подаване на предложения за Договор за Доставки/:

-                      Фирмата или водещият партньор от консорциума трябва да има поне 2 години опит в следните области: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на оферираното оборудване и учебни помагала.

-                      При доставката на компютърното оборудване с предимство се разглежда фирмата или водещият партньор от консорциума, който притежава сертификация по ISO 9001:2000. 

3/ Технически капацитет на Участника в търга  /на базата на т. 5 и т. 6 от Формуляра за подаване на предложения за Договор за Доставки/:

- Участникът /фирмата или консорциума като цяло/  трябва да е изпълнил за последните 3 години /преди датата на подаване на предложенията/ поне 2 подобни доставки, всяка на стойност минимум 50% от стойността на офертата за лота, за който участва.

Икономическа единица, когато е необходимо и за специфичен договор, може да разчита на капацитета на други организации, независимо от правните връзки между тях. В този случай, тя трябва да докаже на Възложителя, че ще има на разположение необходимите ресурси за изпълнение на договора. При същите условия, консорциум от организации може да разчита на капацитета на членовете на консорциума или други организации.

 17. Критерии за възлагане

При покриване на техническите изисквания, най-ниска предложена цена. 

УЧАСТИЕ В ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА

18. Получаване на тръжната документация

Документацията може да се получи и от Възложителя на адрес: гр. София, 1574, кв. Слатина, бул. Шипченски проход 69, публикувана на следния интернет-адрес: www.kamea-bg.com, интернeт адрес на Възложителя.

Предложенията се попълват в стандартния формуляр за кандидатстване, включен в тръжната документация, като форматът и указанията за попълване трябва да се спазват точно.

Кандидатите, които имат въпроси във връзка с тръжната процедура, следва да ги изпращат в писмена форма на следните адреси Гр. София, 1574, кв. Слатина, бул. Шипченски проход 69. тел./факс 02/870 83 08; E-mail: tasco@kamea-bg.com (като отбележат кода на публикация, посочен в т. 1) не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на предложенията, посочен в т. 19. Възложителят е длъжен да отговори на всички въпроси на кандидатите не по-късно от 11 дни преди крайния срок за подаване на предложенията.

19. Краен срок за подаване на предложенията

Крайният срок за подаване на предложения е 16:30 часа на 29.08.2007г. местно време. Публичното отваряне на предложенията се извършва непосредствено след изтичането на срока за подаване на предложенията.

Предложения, получени след изтичането на срока, няма да се разглеждат.

20. Сесия по отваряне на предложенията

Отварянето на предложенията ще се състои на 30.08.2007г. от 10:00 часа на следния

Адрес: гр. Гр. София, 1574, кв. Слатина, бул. Шипченски проход 69 

21. Език на процедурата

Цялата писмена кореспонденция, свързана с тази тръжна процедура и договора ще бъде на БЪЛГАРСКИ език

22. Правно основание

Програма ФАР BG 2004/016-711.11.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, Договор за безвъзмездна помощ BG 2004/016–711.11.01–1.12 от 30.11.2006 г., проект “Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции”


10. На 02.07.2007 стартираха двата 6-месечни курса за обучение по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции за професия "Монтьор на компютърни системи" и специалност "Сътрудник малък и среден бизнес". Обучението ще се извърши от сертифицирана организация - БИЦ ИЗОТ, които са партньори по проекта.


 

9. На 28.06.2007 бяха разгледани и оценени постъпилите молби-заявления за набиране на бенефициенти за обучение по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Бяха одобрени 6 служители на "Камея Дизайн" ООД, които ще се обучават за специалност "Сътрудник малък и среден бизнес". Обучението ще продължи 6 месеца и ще се извърши от сертифицирана организация - БИЦ ИЗОТ, които са партньори по проекта.


 

8. На 28.06.2007 бяха разгледани и оценени постъпилите молби-заявления за набиране на бенефициенти за обучение по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Бяха одобрени 20 безработни младежи на възраст до 29 г., които ще се обучават за професия "Монтьор на компютърни системи". Обучението ще продължи 6 месеца и ще се извърши от сертифицирана организация - БИЦ ИЗОТ, които са партньори по проекта.


 

7. На 18.06.2007 беше приключена процедурата по избор на доставчик на брошури, информационни табла и стикери за нуждите на проекта BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Бяха изпратени уведомителни писма до всички участници в процедурата и беше сключен договор с "Графлин Комерс" ЕООД като изпълнител.


 

6. На 01.06.2007 беше приключена процедурата по избор на доставчик/публикуване на информационни реклами в печатни и телевизионни медии за нуждите на проекта BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Бяха изпратени уведомителни писма до всички участници в процедурата и беше сключен договор с "Гама Дизайн" ООД като изпълнител.


 

5. На 23.05.2007 беше приключена процедурата по избор на доставчик на преводни материали за нуждите на проекта BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Бяха изпратени уведомителни писма до всички участници в процедурата и беше сключен договор с "Бюро за преводи РЕЗОН" като изпълнител.


 

4. На 14.05.2007 бяха пуснати заявки към софийските ДБТ за стартиране на процедура за набиране на бенефициенти за обучение по проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Трябва да бъдат набрани 20 безработни младежи на възраст до 29 г., които ще се обучават за професия "Монтьор на компютърни системи". Обучението ще продължи 6 месеца и ще се извърши от сертифицирана организация - БИЦ ИЗОТ, които са партньори по проекта.


 

3. На 24.04.2007 в конферентната зала на БТА се проведе пресконференция за стартирането на проект BG 2004/016-711.11.01-1.012  Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Присъстваха журналисти от столичните медии, представители на МТСП и регионалните бюра по труда, партньорите ни по проекта - БИЦ-ИЗОТ, както и наши колеги.


2. От 1.04.2007 год. „Камея Дизайн” ООД започна работа по Проект  BG 2004/016-711.11.01-1.012 - Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции. Бяха осъществени срещи с представители на министерството за ежемесечния мониторинг и уточняване на задачите и работата по Проекта. За състава на Проекта бяха избрани Ръководител на проекта, Координатор, Технически сътрудник и Счетоводител.1. Проектът на „Камея Дизайн” ООД BG 2004/016-711.11.01-1.012 - Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции бе одобрен и ще бъде финансиран от ФАР и българското правителство.


www.kamea-bg.com © 2024 Камея. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават
Единствено в България
ЦВЕТНО триизмерно
прототипиране


Вашата кошница е празна!

На цена 10 лв. можете да поръчате CD, съдържащо разширена версия на електронния снимков каталог "Ти си земен рай", с удобни категории и ключови думи за търсене на снимките.

Регистрация и записване
на файлове за експонация,
предпечат и др.